Niewsbrief

Tuinjaar

Bodemanalyse bestellen

Bodemanalyse bestellenBodemanalyse bestellen

Als de groei vorig seizoen niet bevredigend was en er meer dan drie jaar zijn verstreken sinds de laatste bodemanalyse, moet een bodemmonster worden genomen en onderzocht. Een analyse nu in het najaar geeft aanbevelingen voor de verzorging van de bodem vóór de winter (bijvoorbeeld het toedienen van kalk) en voor de bemesting in het komende voorjaar.

Het is nodig:
Gereedschap en toebehoren: spade, uienplanter of -wieder met lang, smal blad, emmer, monsterzak en -enveloppe (indien niet verstrekt door het laboratorium), werkhandschoenen.

Instructies voor het nemen van een bodemmonster

  • Kennis van de toestand en de kwaliteit van uw eigen tuingrond is de voorwaarde voor een "juiste" bemesting: die de planten optimaal voedt, de bodem en het grondwater beschermt tegen een teveel aan voedingsstoffen en, last but not least, geld bespaart.
  • Er zijn twee nuttige data voor een bodemanalyse: het voorjaar en het najaar. Het onderzoek in het voorjaar levert aanbevelingen op voor de bemestingsplanning voor het volgende seizoen.
  • Als de analyse in het najaar een te lage pH-waarde te zien geeft, is bekalken in het late najaar/begin van de winter nog steeds nodig, zodat de winterse neerslag de kalk kan oplossen en in de bodem kan verdelen. Als het humusgehalte te laag is, moet nu mest of compost worden toegediend; het materiaal kan tijdens de winter worden afgezet en maakt de voedingsstoffen die het bevat beschikbaar voor de planten in het voorjaar - wanneer de bodemactiviteit weer begint. Bovendien kunnen nutriënten zoals fosfor of kalium dan in het voorjaar gericht worden toegediend.
  • Een zinvolle analyse omvat de bepaling van de volgende waarden: humusgehalte, pH-waarde, calcium-, fosfor-, kalium-, magnesium-, koper-, ijzer-, mangaan- en zinkgehalte, alsmede de biologische activiteit van de bodem.
  • Dit resulteert in concrete aanbevelingen: welke meststoffen in welke hoeveelheid en wanneer moeten worden toegediend, hoe komen bepaalde bodemgesteldheden tot stand (verdichting, zoutgehalte, fosfaatreserve, pH, humuskwaliteit of verontreiniging met zware metalen), en wat moet worden gedaan om deze te optimaliseren?
  • Bij de bemestingsadviezen moet bij voorkeur rekening worden gehouden met hoofdzakelijk organische meststoffen (mest, compost, hoornkrullen of beendermeel) of moet het toedienen van netelmest of het inzaaien van een geschikt groenbemestingsmengsel worden geadviseerd.
Alle relevante bodemeigenschappen worden in het laboratorium gemetenAlle relevante bodemeigenschappen worden in het laboratorium gemeten

Alle relevante bodemeigenschappen worden in het laboratorium gemeten

Als het humusgehalte te laag is, strooi dan vóór de winter compost of mest over de bedden.Als het humusgehalte te laag is, strooi dan vóór de winter compost of mest over de bedden.

Als het humusgehalte te laag is, strooi dan vóór de winter compost of mest over de bedden.

"Verkeerde" voedingsstofgehaltes in de bodem leiden tot schade aan planten (hier: ijzertekort in een roos)"Verkeerde" voedingsstofgehaltes in de bodem leiden tot schade aan planten (hier: ijzertekort in een roos)

"Verkeerde" voedingsstofgehaltes in de bodem leiden tot schade aan planten (hier: ijzertekort in een roos)