Menu

Algemene Voorwaarden

De volgende contractuele voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van onze onderneming.

I. Verzending naar het buitenland:

1. Hoe te bestellen

Tenzij anders vermeld, kunt u de producten bestellen via het internet op www.manufactum.com.
U kunt ons van maandag tot vrijdag van 10:00 - 18:00 uur telefonisch bereiken op het nummer 0800 26 26 101. U kunt uw bestelling ook per fax plaatsen op het nummer 0800 26 26 101 of gebruik maken van de bijgevoegde bestelkaarten en bestelbonnen. Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op telefonisch, schriftelijk en via internet geplaatste bestellingen. Het verkoopcontract komt tot stand met de levering van de goederen, tegen vooruitbetaling reeds met het betalingsverzoek dat u van ons ontvangt na uw bestelling.
Uiteraard sturen wij u te allen tijde nieuwe bestelkaarten of (langere) bestelformulieren toe.

2. Minimum orderwaarde

Er geldt een minimum bestelwaarde van € 25,00. Houdt u rekening met de geldende verzendkosten.

3. Prijzen

De prijzen zijn definitieve prijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Verkoop op afstand in de EU is in het algemeen onderworpen aan omzetbelasting op de plaats van verzending. Indien echter bepaalde leveringsdrempels door de verzender worden overschreden, is de BTW verschuldigd waar de koper zich bevindt (bestemmingsbeginsel). Dit geldt indien de koper een particulier is. Manufactum zit in sommige landen boven de leveringsdrempel en rapporteert daarom de gebruikelijke BTW voor het land en betaalt deze rechtstreeks aan de belastingautoriteiten van het land. Voor leveringen naar EU-landen waar de leveringsdrempel niet wordt overschreden, wordt de momenteel in Duitsland geldende BTW van 19%, of een verlaagd tarief van 7%, in Duitsland in rekening gebracht en betaald. Voor bestellingen uit niet-EU-landen verminderen wij onze prijzen met de inbegrepen Duitse BTW. U zult echter de respectieve landspecifieke invoer-BTW aan uw douane moeten betalen. Wij kunnen geen informatie geven over de heffing van douanerechten. U ontvangt een oorsprongsverklaring op de factuur.

4. Verzendkosten

Houd er rekening mee dat buiten de EU een afwijkend afleveradres niet in een ander land mag liggen dan het land dat in het factuuradres is vermeld. Helaas is de levering van planten en zaden in het buitenland niet toegestaan. Voor zendingen naar het buitenland brengen wij de werkelijke portokosten in rekening - deze worden u vóór het afsluiten van de bestelling medegedeeld. Leveringen gebeuren meestal via DHL op uw postadres. Poste restante leveringen zijn niet mogelijk. Gelieve contact op te nemen met de klantendienst van Manufactum op het nummer 0800 26 26 101 voor de levering van meubelen of volumineuze goederen.

5. Levering

Tenzij anders op het artikel is aangegeven, geschiedt de levering per pakketdienst. Het vervoer van meubelen en volumineuze goederen ter plaatse naar de plaats van gebruik van de klant moet mogelijk zijn met maximaal twee personen in verband met de plaatselijke omstandigheden naar gelang van de afmetingen en de aard van de goederen. Indien belemmeringen bij de levering (bv. te smalle trap) de inzet van extra personeel en/of technische hulpmiddelen of dergelijke noodzakelijk maken, zal deze speciale dienstverlening na voorafgaand overleg volgens de werkelijke kosten worden gefactureerd. Gelieve eventuele obstakels aan te geven bij het plaatsen van uw bestelling. Houd er rekening mee dat een ander afleveradres niet in een ander land kan zijn dan het factuuradres.

6. Jeugdbeschermingswet

In overeenstemming met de wet op de jeugdbescherming verstrekken wij alleen alcoholische dranken aan personen boven de 18 jaar.

7. Garanties/Waarborgen

Indien geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabricagefouten vertonen, met inbegrip van transportschade, gelieve dan onmiddellijk bij ons of bij de medewerker van het leveringsbedrijf dat de artikelen levert, over dergelijke gebreken te reclameren. Het niet indienen van deze klacht zal echter geen gevolgen hebben voor uw wettelijke aanspraken. Voor alle gebreken van de gekochte zaak die zich tijdens de wettelijke garantieperiode voordoen, gelden naar uw keuze de wettelijke aanspraken op nakoming achteraf, opheffing van gebreken/vervanging en - indien aan de wettelijke vereisten is voldaan - de verdere aanspraken op vermindering of herroeping alsmede bovendien op schadevergoeding, inclusief vergoeding van schade in plaats van nakoming alsmede vergoeding van uw vergeefse onkosten. Onze fabrikanten garanderen de betrouwbaarheid van hun producten. De precieze garantievoorwaarden vindt u in de beschrijvingen in de catalogus of de informatie in de gebruiksaanwijzing. Indien wij u daarnaast een verkopersgarantie verlenen, vloeien de details voort uit de garantievoorwaarden die bij het betreffende geleverde artikel zijn gevoegd. Aanspraken op garantie doen geen afbreuk aan wettelijke aanspraken/rechten.

8. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (Manufactum GmbH, D-45729 Waltrop, Tel.: 0800 26 26 101, E-mailadres: info@manufactum.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van je beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

De retourzending moet worden gestuurd naar:
Manufactum GmbH
c/o Rhenus DE&Co.KG
Juchostr. 500
44143 Dortmund

Opzeggingsgevolgen
Als u dit contract opzegt, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen. Einde van de annuleringsvoorwaarden.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden en het modelformulier voor annulering als PDF

9. Uitsluiting/Verval van het herroepingsrecht

Overeenkomstig § 312g lid 2 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) bestaat een recht van herroeping onder meer in de volgende gevallen niet in geval van overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden, en in geval van overeenkomsten betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, en vervalt voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd, alsmede voor overeenkomsten betreffende de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.

Noten bij de punten 8 en 9:
De voorgaande punten zijn - het is niet moeilijk op te merken - door de wetgever en de jurisprudentie voorgeschreven formuleringen. We drukken ze plichtsgetrouw af en passen ze plichtsgetrouw toe. Ongeacht de wettelijke verplichtingen streven wij naar een relatie met u als klant die in alle opzichten gebaseerd is op partnerschap; in dit verband kunt u ons te allen tijde aanspreken in geval van ergernis van uw kant, zelfs na het verstrijken van de wettelijke termijnen.

10. Hoe u kunt betalen

1. per credit card
(momenteel MasterCard en Visa)
2. per vooruitbetaling.
Wij verzenden uw bestelling zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Betalingen van buitenlandse bankinstellingen zijn gratis binnen de EU als u het IBAN en de SWIFT-code van onze bankrekening vermeldt op de overschrijving hieronder. Zonder deze codes worden uw betalingen pas gecrediteerd na een inhouding van € 7,00, die wij u extra in rekening moeten brengen als u niet vanuit een Duitse financiële instelling overschrijft.
IBAN-Code DE-57 42 65 01 50 00 60 05 25 03
Swift-Code WELA DED 1 REK

11. Goederenbon

  1. de goederencheques (vouchers die je koopt) kunnen worden ingewisseld voor de aankoop van producten en diensten die worden aangeboden bij Manufactum, bij Manufactum Brot & Butter en bij het magazine. Zij kunnen echter niet worden gebruikt voor de aankoop van andere goederencheques. De valuta van uitgifte en terugbetaling moeten identiek zijn.
  2. Het creditsaldo van een goederencheque luidt in euro en is niet-rentedragend. Contante aflossing is niet mogelijk. De waarde van een voucher moet ten minste € 10,00 bedragen op het moment van aankoop en mag niet meer dan € 500,00 bedragen. Per bestelling kan voor maximaal € 5.000,00 aan goederencheques worden besteld.
  3. Verzending van de goederencheques kost € 2,95. Voor goederencheques met een individuele waarde van € 100,00 of meer worden de verzendkosten kwijtgescholden. Er kan maximaal één geschenkdoos per bon worden besteld. Uiteraard zijn er geen verzendkosten voor PDF-vouchers, die alleen op internet verkrijgbaar zijn. Als u een goederenvoucher bestelt in combinatie met andere artikelen, gelden de leveringskosten overeenkomstig §4.
  4. PDF-goederenvouchers kunnen uitsluitend met een creditcard worden betaald.
  5. Het is niet mogelijk om de goederencheque in te wisselen nadat de bestelling door ons is ontvangen of om deze met terugwerkende kracht te verrekenen.
  6. De goederencheque kan niet worden gecombineerd met andere promoties of cheques.
  7. Indien het tegoed op de goederenbon niet toereikend is voor de bestelling, kan het verschil worden aangevuld met de aangeboden betalingsmogelijkheden. Gedeeltelijke aflossing is mogelijk, de resterende waarde blijft op de goederencheque staan.
  8. De goederencheque is overdraagbaar en geldig voor onbeperkte duur. Duplicatie, bewerking of manipulatie van de goederenbonnen is niet toegestaan. In geval van verlies, diefstal of onleesbaarheid van goederenbonnen, evenals spelfouten in het e-mailadres van de ontvanger van de goederenbon, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en kunnen wij de goederenbon niet vervangen.

12. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

13. Elektronische communicatie

U stemt ermee in dat contractgerelateerde communicatie in elektronische vorm kan plaatsvinden.

14. Beeldrechten

Alle beeldrechten berusten bij Manufactum GmbH of haar partners. Gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan.

15. Diversen

Omdat onze producten geen massaproducten zijn, kunnen er kleine afwijkingen van de catalogusafbeeldingen en -details voorkomen. De met ons gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Duitse recht, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van bestellingen door consumenten uit het buitenland blijven dwingende bepalingen of de bescherming die wordt geboden door het recht van het land waar de consument woont van kracht en zijn dienovereenkomstig van toepassing. Onder volledig bevoegde handelaars is de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van Manufactum GmbH de enige bevoegde rechtbank.

16 Onze Algemene Voorwaarden als PDF

Onze algemene voorwaarden staan hier in deze PDF.